WE GUARANTEE SATISFACTION, KNOWLEDGE AND RETURN ON INVESTMENT

Your satisfaction with the service and return on investment for your employer are our priorities. That is why our services are protected by a package of guarantees protecting you and your employer. Learn more and explain your employer how to buy a training course from CloudTeam without worrying about losing the money invested.

SATISFACTION GUARANTEE

We make sure to make each trainee fully satisfied with our services. If after completing the training course you do not feel fully satisfied and want to explain problematic issues by coming to the training course again, you can do it without additional costs. You have 3 months to make a decision.

KNOWLEDGE GUARANTEE

The Knowledge Guarantee helps you keep pace with fast-changing technology. If a new version of software is released within 12 months from the training course completion, you can take advantage of the updated training course and get up to 50% discount on the catalogue price (0-3 months – 50%, 4-6 months – 40%, 7-12 months – 20%).

RETURN ON INVESTMENT

Your employer is reluctant to invest in your knowledge because he or she is afraid that you will exit the company after training course? All CloudTeam training courses include the Return on Investment Guarantee by default: if the employee who has participated in our training course quits, we will train a new employee hired for his or her place for free. The Return on Investment Guarantee is valid within 6 month from the training course completion.

If you are ever not fully satisfied with our services, please contact us at satysfakcja@cloudteam.pl and we will do everything possible to solve the problem and meet your expectations.

Regulamin promocji „Gwarancja Satysfakcji, Wiedzy i Inwestycji”.

 1. Organizatorem promocji jest CloudTeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308.
 2. Promocja trwa od 10.05.2013 do odwołania.
 3. Z promocji mogą skorzystać wszystkie osoby rejestrujące się na autoryzowane szkolenia Microsoft w dowolnym ośrodku CloudTeam Sp. z o.o.
 4. Gwarancja Satysfakcji zawarta jest w cenie każdego autoryzowanego szkolenia CloudTeam i uznawana jest w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia tego szkolenia.
 5. Gwarancja Satysfakcji dotyczy sytuacji, w których osoba przeszkolona nie jest w pełni zadowolona z usługi szkoleniowej. Sytuację taką należy zgłosić bezpośrednio do opiekuna handlowego w formie wiadomości email lub pisemnie. Osoba, korzystająca z gwarancji, powinna posiadać materiały szkoleniowe z pierwszego szkolenia.
 6. W ramach Gwarancji Wiedzy klient może uczestniczyć w zaktualizowanej wersji szkolenia z dodatkowym rabatem od ceny katalogowej, który wynosi odpowiednio: 50% jeśli szkolenie zostało wprowadzone do oferty szkoleń w okresie 0-3 miesięcy od momentu zakończenia szkolenia objętego Gwarancją Wiedzy, 40% jeśli szkolenie zostało wprowadzone do oferty szkoleń w okresie 4-6 miesięcy od momentu zakończenia szkolenia objętego Gwarancją Wiedzy i 20% jeśli szkolenie zostało wprowadzone do oferty szkoleń w okresie 7-12 miesięcy od momentu zakończenia szkolenia objętego Gwarancją Wiedzy.
 7. W ramach Gwarancji Inwestycji klient może bezpłatnie przeszkolić nową osobę, zatrudnioną w miejsce wcześniej wydelegowanego na szkolenie pracownika, jeżeli od momentu zakończenia szkolenia objętego Gwarancją Inwestycji nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy kalendarzowych.
 8. Uczestnik korzystający z darmowego szkolenia w ramach Gwarancji Inwestycji powinien posiadać własne materiały szkoleniowe przekazane w trakcie szkolenia objętego Gwarancją Inwestycji.
 9. W celu skorzystania z przywileju bezpłatnego szkolenia w ramach Gwarancji Inwestycji należy do zgłoszenia na szkolenie dołączyć podpisane oświadczenie o zwolnieniu uprzednio przeszkolonego pracownika.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez CloudTeam Sp. z o.o., chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.).
 12. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do tekstu Regulaminu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, na stronach Serwisu pod adresem cloudteam.pl
 13. Zmiany Regulaminu wprowadzane jednostronnie przez Usługodawcę w czasie trwania Umowy będą wiązały Użytkownika, jeżeli ich treść zostanie mu doręczona (w tym poprzez przesłanie na adres e-mail udostępniony przez Użytkownika), a Użytkownik nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od daty ich doręczenia. W wypadku wypowiedzenia Umowy w powyższym trybie, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem przed wejściem w życie wprowadzanych zmian. Dla uniknięcia wątpliwości, opublikowanie Usługodawcę nowego lub zmienionego Regulaminu nie powoduje zmiany warunków Umowy, o ile nowe lub zmienione warunki nie zostaną doręczone Użytkownikowi w trybie opisanym w niniejszym paragrafie.

 

Pobierz regulamin