REGULAMIN SERWISU

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego https://cloudteam.pl (zwanego dalej: „Serwisem”) jest firma CloudTeam Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poselskiej 11, NIP: 525-23-88-265, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276018 (zwana dalej „Usługodawcą”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik Serwisu.
 4. Wszelkie prawa autorskie dotyczące nazwy Serwisu, wyglądu graficznego, oprogramowania, bazy danych i elementów graficznych stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej i są własnością Usługodawcy.
 5. W ramach Serwisu, Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych – oznacza firmę CloudTeam Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poselskiej 11, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 2. Konsument – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, korzystającą z Usług w Serwisie, które są niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Przedsiębiorca – oznacza Użytkownika, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową bezpośrednio związanego z wykonywaną działalnością, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług;
 4. Student – oznacza Konsumenta, który nie ukończył 26 roku życia i jest uczniem szkoły wyższej.
 5. Strona Internetowa – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Serwis, udostępniona w subdomenie edukacja.action.com.pl;
 6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
 7. Usługa – oznacza możliwość złożenia zapytania o ofertę lub możliwość złożenia zamówienia na:
  1. szkolenie komputerowe, lub
  2. warsztat komputerowy, lub
  3. egzamin certyfikacyjny.
 8. Użytkownik – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę;
 9. Użytkownik Internetu – osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie Internetowej;
 10. Zamówienie – złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty na Usługę poprzez Serwis, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.
 2. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka, której używa Użytkownik, na to pozwala.
 4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze stron internetowych Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 5. Korzystanie ze stron internetowych Serwisu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji. W celu zwiększenia bezpieczeństwa przesyłania danych przez sieć Internet Usługodawca zapewnia Użytkownikowi szyfrowanie transmisji poprzez zastosowanie certyfikatu SSL i transmisję poprzez https w przypadku przesyłania danych Użytkownika w celu złożenia Zamówienia lub w przypadku przesłania zapytania o ofertę.
 6. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności stron internetowych Serwisu.
 7. Treść zawieranych umów między Usługodawcą, a Użytkownikami utrwalana jest i udostępniana Użytkownikom w wersji elektronicznej.

§ 4 Zapytanie o ofertę

 1. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Użytkownik może, na prezentowane w Serwisie Usługi, złożyć Usługodawcy zapytanie o ofertę, jeżeli przy danej Usłudze jest udostępniona funkcja „Poproś o ofertę”.
 3. Złożenie zapytania o ofertę oraz otrzymanie oferty od Usługodawcy, nie wiąże Użytkownika do skorzystania z oferty.
 4. Składając zapytanie o ofertę, Użytkownik poprzez dedykowany formularz, udostępniony przez Usługodawcę pod adresem http://cloudteam.pl/oferta lub https://tcm.cloudteam.pl, wybiera Usługę, miejsce wykonania Usługi jakie oferuje Usługodawca, podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy, a w przypadku Przedsiębiorcy dodatkowo nazwę firmy.
 5. Po wpisaniu danych Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
 6. Wypełniając formularz Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, informacji związanych z obsługą zapytania o ofertę.
 7. Wypełniając formularz Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.
 8. Usługodawca w ciągu 1 dnia roboczego wyśle do Użytkownika ofertę zgodnie z określonymi przez Użytkownika parametrami. Otrzymanie oferty nie jest wiążące dla Użytkownika, który może z niej skorzystać lub ją odrzucić.
 9. W przypadku gdy Usługodawca nie będzie miał możliwości przedstawienia oferty na podstawie określonych przez Użytkownika parametrów, poinformuje o tym Użytkownika i będzie miał możliwość zaprezentowania jednorazowo oferty o zbliżonych parametrach do Usługi, dla której Użytkownik wysłał Zapytanie o ofertę.

§ 5 Zamówienie Usług

 1. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Użytkownik może, na prezentowane na Serwisie Usługi, złożyć Usługodawcy Zamówienie, jeżeli przy danej Usłudze jest udostępniona funkcja „Zarejestruj”
 3. Zamówienie złożone przez Użytkownika stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Składając Zamówienie, Użytkownik wybiera Usługę, którą chce Zamówić oraz wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając dane niezbędne do świadczenia Usługi w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 5. Po wpisaniu danych Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
 6. Wypełniając formularz Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.
 7. Wypełniając formularz Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, informacji związanych z obsługą Zamówienia.
 8. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia podawana jest cena za Usługę, miejsce i czas jej wykonania oraz inne wymagania dotyczące Zamawianej Usługi, jeżeli takie są określone przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca potwierdza wpłynięcie Zamówienia poprzez podany przez Użytkownika e-mail. Na podstawie Zamówienia Usługodawca dokonuje sprawdzenia dostępności Zamówionej Usługi.
 10. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Zamówionej Usługi, Użytkownik otrzymuje informację o dokonaniu rezerwacji Usługi.
 11. Użytkownik powinien w ciągu  24 godzin dokonać płatności za Zamówioną Usługę.
 12. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona płatności w terminie wyżej wskazanym, rezerwacja Zamówionej Usługi zostaje anulowana.
 13. Usługodawca po zaksięgowaniu płatności informuje Użytkownika o przyjęciu Zamówienia do realizacji, co stanowi przyjęcie oferty i jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Usługi.
 14. Powyższe potwierdzenia i informacje wysyłane są na adres e-mail Użytkownika podany przy składaniu Zamówienia.
 15. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że Zamówiona Usługa jest niedostępna, Użytkownik zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną na podany na adres e-mail lub telefonicznie, łącznie z przewidywanym okresem oczekiwania na dostępność Usługi, w szczególności może zostać wpisany na listę rezerwową. W takiej sytuacji Użytkownik może podtrzymać Zamówienie, pomimo dłuższego czasu oczekiwania lub anulować Zamówienie. Jeżeli Użytkownik wyraża zgodę na wpisanie na listę rezerwową, Usługodawca w momencie dostępności Zamówionej Usług dokona rezerwacji Zamówionej Usługi i poinformuje o tym Użytkownika, który powinien postępować zgodnie z § 5 ust od 10 do 14.

§ 6 Płatności
(dotyczy Zamówień Usług)

 1. Cena za Usługę jest przedstawiona w wartości netto oraz w wartości brutto z zawartym podatkiem VAT.
 2. Cena brutto obowiązuje Konsumenta bez względu na jego lokalizację oraz Przedsiębiorcę mającego siedzibę w Polsce lub Przedsiębiorcę zagranicznego, mających w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności. Cena netto obowiązuje Przedsiębiorcę spoza Polski, w zakresie Usług innych niż przeznaczonych dla stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce.
 3. Cena podana przy każdym Zamówieniu jest wiążąca od chwili złożenia Zamówienia przez Użytkownika. Cena wiąże zarówno Użytkownika, jak i Usługodawcę.
 4. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za Zamówienie:
  1. przelew bankowy poprzez zewnętrzny niezależny system płatności elektronicznych PayU obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;
  2. płatność kartą kredytową poprzez zewnętrzny niezależny system płatności elektronicznych PayU obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu
 1. Po zaksięgowaniu płatności Usługodawca wystawia fakturę VAT, w przypadku, gdy podczas składania Zamówienia, Użytkownik zaznaczył odpowiednią opcję.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej wysyłanej na adres e-mail Użytkownika, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania Zamówienia.
 3. W przypadku Przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce lub Przedsiębiorców zagranicznych, mających w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, cena na fakturze zostanie powiększona o podatek od towarów i usług według stawki wynikającej z obowiązujących przepisów. Przedsiębiorcy zagraniczni, mający w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, zobowiązani są poinformować Usługodawcę o tym, że świadczone przez Usługodawcę Usługi są przeznaczone dla ich stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce.
 4. W przypadku Przedsiębiorców spoza Polski, w zakresie Usług innych niż przeznaczonych dla stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, Usługodawca wystawi fakturę zgodnie z art. 106 ust. 2 Ustawy VAT, bez stawki oraz kwoty podatku, natomiast z adnotacją, że podatek zostanie rozliczony przez Przedsiębiorcę. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na Przedsiębiorcy.
 5. Odnośnie Usług na rzecz Przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej innych niż Polska, dla których miejscem opodatkowania jest kraj Unii Europejskiej inny niż Polska, Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie sporządzać i składać do właściwych organów podatkowych kwartalne informacje podsumowujące.
 6. Faktura jest dostarczana Użytkownikowi przez Pocztę Polską lub udostępniania w wersji elektronicznej, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na taką formę.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może zrezygnować z Zamówionej Usługi bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia złożenia Zamówienia, wysyłając na adres siedziby Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku gdy realizacja Zamówionej Usługi nastąpi w okresie do 10 dni od jej Zamówienia, Konsumentowi nie przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy po terminie rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, uiszczona przez Konsumenta kwota z tytułu Zamówionej Usługi, zostanie zwrócona Konsumentowi na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, przez Usługodawcę.
 3. Przedsiębiorca nie może odstąpić od umowy.

§ 8 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do reklamacji Usług świadczonych przez Serwis.
 2. Użytkownik dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail: reklamacje@cloudteam.pl
 3. Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

§ 9 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa;
  2. szkody będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji lub informacji służących do realizacji Umowy;
  3. szkody wyrządzone Przedsiębiorcom nieumyślnie
 1. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Serwisu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

§ 10 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 3. W przypadku zmiany danych podanych podczas składania Zamówienia, Użytkownik jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia kontaktując się z Usługodawcą.
 4. Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 11 Prawa autorskie

 1. Usługodawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych informacji zawartych na stronach Serwisu niebędących Treściami.
 2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy z Usługodawcą i tylko na własny użytek Użytkownika. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się w Serwisie jest zabronione.
 3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Użytkownikowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Użytkownika lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Usługodawcy.

§ 12 Rozwiązanie umowy

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku rozwiązania umowy przez Przedsiębiorcę, kwota jaką uiścił za Zamówione Usługi nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku rozwiązania umowy przez Konsumenta zwrotowi podlega pełna kwota Zamówienia w przypadku, gdy nie nastąpiło świadczenie Usługi. W przypadku, gdy Zamówiona Usługa jest w trakcie realizacji Konsumentowi przysługuje proporcjonalny zwrot do pozostałego czasu ważności Usługi liczony od momentu złożenia rezygnacji z Usługi do planowanego zakończenia świadczenia Usługi, gdzie jednostką miary jest jeden dzień.
 5. W przypadku rozwiązania umowy przez Usługodawcę, Użytkownikowi przysługuje pełen zwrot kwoty Zamówionej Usługi.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkowników Serwisu, przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Użytkownika. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o tym. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, uważa się za akceptację Regulaminu. Korzystanie z Usług Serwisu po zawiadomieniu, a przed upływem wyżej wskazanych 14 dni, uważa się za akceptację Regulaminu. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami § 13.
 3. Wszystkie Zamówienia Usług złożone przez Użytkowników przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia Usługi przez Użytkownika.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Umowy mogą być zawierane w języku polskim.
 7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikami Umów.
 8. Ewentualne spory między Usługodawcą, a Konsumentem będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Ewentualne spory między Usługodawcą, a Przedsiębiorcą, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 października 2012 roku.