EXAM INCLUDED IN THE PRICE OF THE TRAINING

For each 5-day Microsoft training course, you will receive a free exam.

A brand-new standard:

 • You come to us for a training course, which includes an exam
 • You follow your certification path
 • You don’t pay for the exam

We know that after the training course you are familiar with the topic, but not everyone will take your word for it. Get a certificate!

Regulamin promocji „Egzamin w cenie szkolenia”.

 1. Organizatorem promocji jest CloudTeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308.
 2. Promocja obowiązuje dla zgłoszeń na szkolenia przesłanych od dnia 03.03.2009.
 3. Promocja dotyczy autoryzowanych 5-dniowych szkoleń Microsoft.
 4. Vouchery mogą być wykorzystane wyłącznie na egzaminy Microsoft.
 5. Promocja obowiązuje w przypadku przynajmniej 6-osobowych grup szkoleniowych.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez CloudTeam Sp. z o.o. chyba, że
  regulamin innych promocji stanowi inaczej.
 7. Egzaminy realizowane są na podstawie voucherów egzaminacyjnych wręczonych przez opiekuna
  handlowego.
 8. Promocja nie dotyczy szkoleń realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, chyba że
  regulamin danego projektu stanowi inaczej.
 9. Vochery nie mogą być wymienione na pieniądze.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.).
 11. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do tekstu Regulaminu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, na stronach Serwisu pod adresem http://edukacja.action.com.pl
 12. Zmiany Regulaminu wprowadzane jednostronnie przez Usługodawcę w czasie trwania Umowy będą wiązały Użytkownika, jeżeli ich treść zostanie mu doręczona (w tym poprzez przesłanie na adres e-mail udostępniony przez Użytkownika), a Użytkownik nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od daty ich doręczenia. W wypadku wypowiedzenia Umowy w powyższym trybie, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem przed wejściem w życie wprowadzanych zmian. Dla uniknięcia wątpliwości, opublikowanie Usługodawcę nowego lub zmienionego Regulaminu nie powoduje zmiany warunków Umowy, o ile nowe lub zmienione warunki nie zostaną doręczone Użytkownikowi w trybie opisanym w niniejszym paragrafie.

 

Pobierz regulamin

CLOUDTEAM HAS BEEN YOUR RELIABLE IT TRAINING PARTNER FOR 20 YEARS