Procedura reklamacji usługi szkoleniowej/usługi doradczej realizowanej przez CloudTeam Sp. z o.o.

Procedura reklamacji usługi szkoleniowej/usługi doradczej realizowanej przez CloudTeam Sp. z o.o.

1. Klient ma prawo oczekiwać, że:

a. Zostaną spełnione założone cele szkolenia.
b. Zostaną zapewnione komfortowe warunki szkolenia (o ile za organizację szkolenia odpowiadała firma CloudTeam Sp. z o.o.).
c. Prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych.
d. Prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych.
e. W czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia uzgodniony z Zamawiającym.
f. Zostaną spełnione inne formalne warunki umowy dotyczącej zakupu usług szkoleniowych.

2. Instytucja szkoleniowa ma prawo oczekiwać, że:

a. Uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują̨ się w proces kształcenia.
b. Uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez trenera działaniach i ćwiczeniach.
c. Uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia reguł.
d. Zostaną spełnione inne formalne warunki umowy dotyczącej zakupu usług szkoleniowych.

3. Uczestnik szkolenia/warsztatów (w przypadku szkoleń otwartych) lub zlecający (w przypadku szkoleń zamkniętych) może złożyć skargę lub reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w pkt. 1 niniejszej procedury.

4. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub doręczona osobiście do biura firmy.

5. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia.

6. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 5 niniejszej procedury.

7. Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

8. Reklamacja rozpatrywana jest przez Zarząd Organizatora.

9. Organizator szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

10. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie.

11. Możliwe formy rekompensaty:

a. Powtórzenie szkolenia w innym terminie.

11. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.