SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z KFS

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Co może być sfinansowane ze środków KFS?

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być sfinansowane m.in:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.
Jakie szkolenia mogą być zrealizowane w ramach środków z KFS?

Wszystkie szkolenia z oferty CloudTeam mogą być realizowane w ramach środków z KFS. 

Zapoznaj się z naszym katalogiem szkoleń lub skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Kto może skorzystać ze wsparcia KFS?

Pracodawca zatrudniający co najmniej jednego pracownika. O dofinansowanie nie mogą starać się jednoosobowe działalności gospodarcze jeżeli nie zatrudniają żadnego pracownika.

Pracodawca – jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika o których mowa w art. 2 ust 1 pkt. 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jaki może być maksymalny poziom wsparcia dla pracodawcy?

Wysokość udzielonego wsparcia finansowego uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa.

Mikroprzedsiębiorstwa:

100% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Pozostałe przedsiębiorstwa:

80% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS przekazane pracodawcom na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Priorytety wydatkowania KFS w 2021
PROCEDURA
1
WYBIERZ SZKOLENIE
Wyszukaj w naszym katalogu szkolenie, które Cię interesuje.
2
ZNAJDŹ URZĄD
Pracodawca aby skorzystać z pomocy finansowej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zobowiązany jest do złożenia wniosku w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności.
3
ZŁÓŻ WNIOSEK
Terminy naboru wniosków ogłaszane są na stronie internetowej urzędu oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie właściwego Urzędu.
4
CZEKAJ NA DECYZJĘ URZĘDU
Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu na dziennik podawczy w terminie do 30 dni.
5
PODPISZ UMOWĘ Z URZĘDEM
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, starosta zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.
Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!

CLOUDTEAM TO TWÓJ ZAUFANY PARTNER W SZKOLENIACH IT OD 20 LAT