Regulamin szkoleń

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem szkolenia jest CloudTeam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276018.

2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

3. Szkolenie odbędzie się w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana danym tematem szkolenia.

4. Uczestnik – osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez CloudTeam zobowiązana jest zawrzeć umowę o świadczenie szkolenia oraz zapoznać się z programem szkolenia.

5. Klient ma prawo oczekiwać, że:

a. Zostaną spełnione założone cele szkolenia.
b. Zostaną zapewnione komfortowe warunki szkolenia (o ile za organizację szkolenia odpowiadała firma CloudTeam Sp. z o.o.).
c. Prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych.
d. Prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych.
e. W czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia uzgodniony z Zamawiającym.
f. Zostaną spełnione inne formalne warunki umowy dotyczącej zakupu usług szkoleniowych.

6. Instytucja szkoleniowa ma prawo oczekiwać, że:

a. Uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują̨ się w proces kształcenia.
b. Uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez trenera działaniach i ćwiczeniach.
c. Uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia reguł.
d. Zostaną spełnione inne formalne warunki umowy dotyczącej zakupu usług.

7. Przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu do CloudTeam jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

1. Warunkiem zakwalifikowania się kandydata na szkolenie jest zarejestrowanie się, wybór rodzaju szkolenia oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz dołączeniu wszelkich wymaganych załączników kandydaci otrzymują decyzję o zakwalifikowaniu na wybrane szkolenie.

3. Na 7 dni przed planowanym terminem Organizator potwierdza rozpoczęcie szkolenia i na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu rgłoszeniowym przekazuje szczegółowe informacje organizacyjne.

§ 3 Informacje dotyczące szkoleń

1. Oferta szkoleń, możliwych do realizacji jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób na stronie cloudteam.pl.

2. Szkolenia realizowane są według ustalonego przez Organizatora programu szkoleń.

§ 4 Rezygnacja z uczestnictwa

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu, niezależnie od przyczyny należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, w formie elektronicznej na adres email: info@cloudteam.pl.

2. Rezygnacja w późniejszym terminie (ale przed datą rozpoczęcia szkolenia) wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika odpowiednio
• 20 % ceny szkolenia w przypadku rezygnacji na 2-4 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia
• 50 % ceny szkolenia w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia lub, gdy nie weźmie udziału w szkoleniu.

W przypadku, gdy rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu nie powoduje konieczności odwołania organizacji szkolenia (dana rezygnacja nie powoduje zmiany wymaganej do przeprowadzenia szkolenia ilości osób) strony mogą porozumieć się w sprawie wyznaczenia innego terminu szkolenia lub braku konieczności pokrycia jakichkolwiek kosztów szkolenia. Takie ustalenia wymagają zgody obu stron.

3. Co do zasady rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia powoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość porozumienia stron, tj. wyznaczenia innego terminu szkolenia lub braku konieczności pokrycia jakichkolwiek kosztów szkolenia przez uczestnika. Takie ustalenia wymagają zgody obu stron oraz muszą istnieć obiektywne przesłanki uzasadniające możliwość takowego porozumienia.

4. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość porozumienia stron, tj. wyznaczenia innego terminu szkolenia lub braku konieczności pokrycia jakichkolwiek kosztów szkolenia przez uczestnika. Takie ustalenia wymagają zgody obu stron oraz muszą istnieć obiektywne przesłanki uzasadniające możliwość takowego porozumienia.

§ 5 Zmiana terminów szkoleń

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.

2. CloudTeam informuje Uczestników o odwołanym szkoleniu, co najmniej 5 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

3. CloudTeam ma prawo odwołać zaplanowany termin szkolenia również w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, np. nagła niedyspozycja trenera, nagła niedostępność miejsca szkolenia, czynniki pogodowe. W przypadku wystąpienia takich okoliczności CloudTeam zobowiązuje się do wyznaczenia nowego terminu szkolenia, które zorganizowane zostanie w takim samym zakresie i na warunkach uprzednio uzgodnionych. Nowy termin szkolenia zostanie ustalony w porozumieniu z Uczestnikiem i z uwzględnieniem jego dostępności oraz możliwości.

§ 6 Zmiana trenera prowadzącego szkolenie

W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trenera prowadzącego szkolenie i nie stanowi to zmiany warunków umowy. Przy czym, w takiej sytuacji trener realizujący zajęcia w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

§ 7 Zmiana miejsca szkolenia

W szczególnych, obiektywnych, losowych i niezależnych od organizatora przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, w którym odbędzie się szkolenie, na obiekt o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy.

§ 8 Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności

1. Szkolenia organizowane przez CloudTeam są odpłatne.

2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z obowiązującym cennikiem / wyceną danego szkolenia.

3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz upoważnia CloudTeam do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Faktura zostanie przesłana pocztą elektroniczną na wskazany adres email.

4. Obowiązującym sposobem płatności jest opłata po szkoleniu na podstawie faktury VAT chyba, że strony w formie pisemnej ustalą inaczej.

7. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

§ 9 Udział w szkoleniu prowadzonym w formie zdalnej

1. Aby poprawnie podłączyć się do szkolenia prowadzonego w formie zdalnej potrzebne będą:

  • Połączenie internetowe – szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G/LTE)
  • Mikrofon i głośniki/słuchawki – wbudowane, podłączane przez USB lub bezprzewodowe Bluetooth
  • Kamera internetowa lub kamera internetowa HD – wbudowana, podłączana przez USB lub bezprzewodowa.

2. Zalecane jesr używanie komputera do połączenia do szkolenia. Jest jednak możliwość połączenia się z tabletu lub telefonu.

3. W szkoleniach gdzie realizowane są laboratoria, niezbędne jest połączenie się przy pomocy komputera.

§ 10 Prawa autorskie

1. Szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie metody prezentowane podczas szkoleń oferowanych przez CloudTeam podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Uczestnik poprzez udział w szkoleniach nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń.

§ 11 Ochrona danych osobowych

Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegóły zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

§ 12 Procedura reklamacji

Organizator stosuje Procedurę Reklamacji Usługi Szkoleniowej zgodnie z Procedurą Reklamacji.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. CloudTeam zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w szkoleniu.

3. Osoby zgłaszające się na szkolenia są zobligowane do przestrzegania niniejszych przepisów dotyczących usług szkoleniowych.