DANE REJESTROWE

CloudTeam Sp. z o.o.

ADRES

ul. Grochowska 306/308
03-840 Warszawa

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

854 000,00 zł wpłacony w całości

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276018

ZARZĄD

  • Tomasz Tadeusz Siemek – Prezes Zarządu
  • Michał Karski – Wiceprezes zarządu
  • Robert Filipowski – Członek Zarządu

NIP: 525-238-82-65
REGON: 140903162